رفع مسئولیت

۱. پارسیان طرح هیچگونه مسئولیتی در قبال طرح های به فروش رسیده و استفاده بعد از ندارد.

۲. پارسیان طرح هیچگونه مسئولیتی در قبال طرح چاپی بعد از تایید نخواهد داشت.

۳. هرگونه غلط املایی به عهده مشتری بوده و این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قابل طرح تایید شده ندارد.